Sąd Rejonowy w Wieliczce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Sąd Rejonowy w Wieliczce

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (pok. 7)
(obsługa interesantów Wydziału I Cywilnego
oraz Wydziału II Karnego)
poniedziałek: 8.30 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
 
CZYTELNIA AKT (pok. 8)
poniedziałek: 11.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
 
Informacja oraz zamawianie akt:
tel.: 12 347 30 10; faks: 12 347 30 16
e-mail: informacja@wieliczka.sr.gov.pl
 
 
 
 
 
KASA
poniedziałek:  9.00 – 17.00
przerwy: 10.45 do 11.00 i 14.00 do 14.15
 
wtorek – piątek: 8.30 – 15.00
przerwy: 10.45 do 11.00 i 13.00 do 13.15

każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13.00
 
REGON: 356728504
NIP: 683-18-93-452
 

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2009-04-01
Publikujący Michał Klimczyk - Admin 2009-04-01 15:21
Modyfikacja Michał Klimczyk - Admin 2016-08-25 22:23
WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU
WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU
 
 
        Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w dniu 30 marca 2016r., sygn. I Ns 195/16 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Biskupice na  złożenie do depozytu kwoty:
53,00 zł, należnej z tytułu odszkodowania za wygaśniecie ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Trąbki, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 187/1, ustanowioną na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 188, która to kwota ma być wypłacona następcom prawnym Heleny Olchawskiej, c. Franciszka i Marianny, zmarłej dnia 22 maja 2011 r.
- po przedłożeniu postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w ciągu 10 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem przepadku przedmiotu świadczenia na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-07-15
Publikujący Michał Klimczyk - Admin 2016-07-15 15:11
Modyfikacja Michał Klimczyk - Admin 2016-07-22 11:21
Ogłoszenie
Ogłoszenie
            Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział II Karny ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka zawiadamia pokrzywdzonych ze sprawy II K 525/16 prowadzonej przed tutejszym Sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą Rejonową w Myślenicach pod sygnaturą akt Ds. 1440/2016, że w dniu 12 października 2016 roku, o godzinie 8:30 w sali nr 5 odbędzie się rozprawa przeciwko Grzegorzowi Misiorowi-Szpak, Adrianowi Boguszowi, Paulinie Bogusz oraz Ewelinie Gniadek oskarżonym o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.
 
            Stawiennictwo pokrzywdzonych nieobowiązkowe.
Stosowne pouczenia dla pokrzywdzonych znajdują się poniżej.
 
Pouczenia
 1. Pokrzywdzony aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 49a).
 2. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1). Korzysta wówczas ze wszystkich uprawnień, które przysługują stronie postępowania, w tym ma prawo do składania wniosków dowodowych i wnoszenia środków odwoławczych. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy (art. 54 § 2).
 3. Jeżeli pokrzywdzony bierze udział w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo do składania wniosków dowodowych. W razie braku inicjatywy dowodowej ze strony oskarżyciela posiłkowego, nie może on w środku odwoławczym (zażaleniu bądź apelacji) podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, jeżeli nie składał w tym zakresie wniosku dowodowego (art. 427 § 4 i 447 § 5).
 4. Pokrzywdzony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 k.p.k.). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli pokrzywdzony żąda wyznaczenia pełnomocnika z urzędu w celu dokonania określonej czynności procesowej. Wniosek o wyznaczenie takiego pełnomocnika powinien być złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania albo zawiadomienia o terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341 lub 343 k.p.k. Wnioski złożone po tym terminie podlegają rozpoznaniu, jeżeli nie powoduje to konieczności zmiany terminu rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341 lub 343 k.p.k. (art. 353 § 5). W zależności od wyniku procesu, pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 338 § 1a).
 5. Pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z oskarżonym (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 Kodeksu karnego).
 6. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. Jego udział jest obowiązkowy, gdy sąd tak zarządzi. Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie, wyznając stronom odpowiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia (art. 341).
 7. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie wniosku prokuratora (art. 335) lub wniosku oskarżonego (art. 338a) o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej kary bez przeprowadzania rozprawy. Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 343 § 5).
 8. Jeżeli sąd, zarządzając przerwę w rozprawie, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie przerwanej, których obecność była obowiązkowa są obowiązane stawić się na nowy termin bez wezwania. Pokrzywdzonego, który jest uprawniony do stawiennictwa, sąd nie musi zawiadamiać o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczył w rozprawie przerwanej (art. 402 § 1), i to także wówczas, gdy występuje w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.
 9. Pokrzywdzony ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, jeśli przebywa zagranicą. W Przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynności lub rozprawa zostaną przeprowadzone pod nieobecność pokrzywdzonego. Niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138).
 10. Pokrzywdzony ma obowiązek podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie. W przeciwnym wypadku pismo wysłane pod dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynności lub rozprawa zostaną przeprowadzone pod nieobecność pokrzywdzonego. Niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminu (art. 139).
 11. Jeżeli w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy, sprawę kieruje się na posiedzenie organizacyjne (art. 349 § 1). Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w tym posiedzeniu. Mogą być o nim zawiadomione także pozostałe strony (oskarżyciel posiłkowy), jeżeli przyczyni się do usprawnienia postępowania (art. 349 § 4). Na posiedzeniu organizacyjnym przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę stanowiska w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej przedstawione przez strony, pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w przedmiocie wniosków dowodowych i kolejności ich przeprowadzania, przebiegu i organizacji rozprawy głównej oraz wyznacza jej terminy. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminie (art. 349 § 7 i 8).
 12. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 § 1 k.p.k.). Sąd może uwzględnić wniosek, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte, uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.).
 13. Również po ogłoszeniu na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie lub po jego doręczeniu, pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie mu pełnomocnika w celu sporządzenia apelacji (art. 444 § 3 i 4). Wniosek taki powoduje zawieszenie biegu terminu do wniesienia apelacji, ale tylko wówczas, gdy apelacja może być skutecznie wniesiona tylko przez pełnomocnika (art. 127a). W innych wypadkach złożenie wniosku o wyznaczenie pełnomocnika nie przerywa biegu terminu do wniesienia przez pokrzywdzonego apelacji. W zależności od wyniku procesu, pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia takiego pełnomocnika (art. 444 § 3 i 4).
 14. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 117 § 2a).
 15. W terminie zawitym (nieprzekraczającym) 7 dni od daty ogłoszenia wyrku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie (art. 422 § 1). We wniosku należy skazać czy dotyczy on całości wyroku czy tylko niektórych czynów, bądź jedynie rozstrzygnięcia o karze i innych kwestiach prawnych czynu. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia wyroku (art. 422 2a). Prezes Sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego prze osobę nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zachodzą braki formalne. Na zarządzenie przysługuje zażalenie (art. 422 § 2).
 
 
Sąd jednocześnie przekazuje, że wszelkie niezbędne informacje pozyskać można w Sekretariacie Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Wieliczce pod numerem telefonu 12-289-15-36(37).
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-09-12
Publikujący Michał Klimczyk - Admin 2016-09-13 08:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wieliczceul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka tel. 12 347 30 00 email: administracja@wieliczka.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]