Sąd Rejonowy w Wieliczce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-3/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-3/2017

z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na „Dostawę i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.

 
1) Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
tel./fax.: (12) 289 15 06
strona internetowa: http://www.wieliczka.sr.gov.pl/
NIP: 683-18-93-452
REGON: 356728504
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Wieliczce, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 
3) Termin wykonania zamówienia: wskazany jako jedno z kryteriów oceny, jednak nie więcej niż 40 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
- Andrzej Dudziński – 662 204 988
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. a).
 
7) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1- formularz ofertowy),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.11.2016 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.11.2016 r.,
UWAGA. W/w dokumenty mogą być również złożone wraz z ofertą.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny – 80 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 80%
b) kryterium termin realizacji – 20% (w przedziale od 5 do 40 dni roboczych od daty podpisania umowy)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 20%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dłuższego niż 40 dni roboczych Zamawiający ofertę odrzuci, natomiast w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 5 dni, zamawiający przyjmie 5 dni roboczych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: andrzej.dudzinski@wieliczka.sr.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pok. 38, do dnia 3 lutego 2017 r. do godz. 1200.
                  
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną, wymagany jest skan pełnomocnictwa, a oryginał zostanie dostarczony wraz z innymi dokumentami.
 
13) Informacje dodatkowe:
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-01-26
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-01-26 15:31
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2017-01-27 16:01
OGŁOSZENIE z dnia 23.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
OGŁOSZENIE z dnia 23.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-23
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-23 14:55
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-30 14:33
OGŁOSZENIE z dnia 20.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
OGŁOSZENIE z dnia 20.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-20
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-20 14:33
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-23 14:25
OGŁOSZENIE z dnia 13.12.2016 r. o zamówieniu pn.: „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynkach Sądu Rejonowego w Wieliczce”

OGŁOSZENIE  z dnia 13.12.2016 r.

o zamówieniu pn.:

„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynkach Sądu Rejonowego w Wieliczce”
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-13
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-13 14:22
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-29 11:22
OGŁOSZENIE z dnia 9.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
  OGŁOSZENIE z dnia 9.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-09
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-09 17:06
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-20 13:25
Przedmiotowe postępowanie w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/2016, zawartej w dniu 05 lipca 2016 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Przedmiotowe postępowanie w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/2016, zawartej w dniu 05 lipca 2016 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-08
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-08 09:00
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-08 09:01
OGŁOSZENIE NR 1 z dnia 2 grudnia 2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na „Dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.

OGŁOSZENIE NR 1 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na „Dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2016-12-02
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2016-12-02 15:42
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2016-12-21 13:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania na "Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce"

Załączniki:

Sprzątanie Plik pdf 354.84 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2015-12-14
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2015-12-14 15:32
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2015-12-14 15:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania na "Ochronę budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce"

Załączniki:

Ochrona Plik pdf 357.84 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2015-12-14
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2015-12-14 15:34
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2015-12-14 15:35
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ENERGIA ELEKTRYCZNA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Wieliczce działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Wieliczce wybrana została oferta firmy PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2014, zawartej w dniu 7 listopada 2014 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 3 Wykonawców. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert, uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Nadto oferta jest kompletna, zgodna z zapisami SIWZ i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz została podpisana przez upoważnioną osobę. Ceny zawarte w przedmiotowej ofercie są zgodne z umową ramową nr 4/ZP-­UR/2014.

 

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

siedziba/adres Wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena (100%)

Miejsce oferty pod względem przyznanej punktacji

1.

PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

100

1.

2.

Enea S.A.

60-201 Poznań, ul. Górecka 1

98,33

2.

3.

Energa Obrót S.A.

80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

97,58

3.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Ustawy PZP, ponieważ umowa dotyczy zamówienia udzielanego na podstawie umowy ramowej (art. 94 ust. 2 pkt. 2 Ustawy PZP)

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty Plik pdf 537.53 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2014-12-04
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2014-12-04 16:11
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2014-12-04 16:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę i sprzątanie budynków tut. Sądu

Sąd Rejonowy w Wieliczce iformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzątanie oraz ochronę budynków Sądu.

 

Najkorzystniejszą ofertę na ochronę budynków Sądu przedstawiła firma Feniks-Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Najkorzystniejszą ofertę na sprzątanie budunków Sądu przedstawiła firma Usługowa Spółdzielnia Inwalidów "USI" z siedzibą w Skawinie.

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2013-12-16
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2013-12-16 12:10
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2013-12-16 12:11
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ENERGIA ELEKTRYCZNA

Prez.Adm-213-3/13/Wi

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Wieliczce działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Wieliczce" wybrana została oferta firmy PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży, Południowy Region Sprzedaży, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 4/ZP -UR/2013, zawartej w dniu 7 marca 2013 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 4 Wykonawców. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert, uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Nadto oferta jest kompletna, zgodna z zapisami SIWZ i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz została podpisana przez upoważnioną osobę. Ceny zawarte w przedmiotowej ofercie są niższe niż w umowie ramowej nr 4/ZP­UR/2013.

 

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

siedziba/adres Wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena (100%)

Miejsce oferty pod względem przyznanej punktacji

1.

PKP Energetyka S.A. — Pion Sprzedaży Południowy Region Sprzedaży

31-403 Kraków, ul. Kamienna 14

100

1.

2.

PGE Obrót S.A.

35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

98,69

2.

3.

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

97,61

4.

4.

ENERGA Obrót S.A.

80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

97,82

3.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Ustawy PZP, ponieważ umowa dotyczy zamówienia udzielanego na podstawie umowy ramowej (art. 94 ust. 2 pkt. 2 Ustawy PZP)

Załączniki:

Informacja Plik pdf 308.72 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2013-07-16
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2013-07-16 07:58
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2013-07-16 08:00

 

Prez.Adm-213-1/13/Wi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Wieliczce działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 101, ust.1, pkt.2 o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Sądu  Rejonowego w Wieliczce”.

 

wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy:

 

 Polska Telefonia Komórkowa

Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

więcej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2013-04-03
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2013-04-03 12:27
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2013-04-03 12:33

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na „Ochronę budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce.”

więcej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2012-12-28
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2012-12-28 13:04

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na „Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce.”

 
więcej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2012-12-21
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2012-12-21 10:29

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania w trybie „zapytania o cenę” na

„Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce.”

więcej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2012-12-17
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2012-12-18 10:24

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania w trybie „zapytania o cenę” na

„Ochronę budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce.”

więcej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2012-12-17
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2012-12-18 10:22
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2012-12-18 10:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka tel. 12 347 30 00email: informatyk@wieliczka.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]