TREŚC JEST ARCHIWALNA
P O U C Z E N I E dla P O K R Z Y W D Z O N Y C H
Sąd Rejonowy w Wieliczce
II Wydział Karny
ul. Janińska 25
32-020   Wieliczka
 
Data:  26/10/2018
Sygn. akt II K 525/16
Sygn. wykazu WP 233/2018
Dotyczy skazanej Eweliny GNIADEK
 
                                                                                    
                                                                                                                                                                         
 
P O U C Z E N I E  dla  P O K R Z Y W D Z O N Y C H
 
              Sąd poucza pokrzywdzonych w sprawie  Eweliny Gniadek skazanej za przestępstwa z art. 286§1 kk polegające na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu allegro.pl towaru, że na Państwa wniosek odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:
 
1/ przepustki o której mowa w art. 91 pkt 7 i w art. 92 pkt 9 kkw,
2/ czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania o którym mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 141 a § 1 oraz    art. 165 § 2 kkw,
3/ przerwy w odbyciu kary,
4/ warunkowego zwolnienia 
 
Starszy sekretarz sądowy    Iwona Biernacik
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-11-12
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-11-12 09:36